Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Akademik Birimlerimiz 

TÜRK EDEBİYATI- DİL VE ANLATIMBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE TÜRK EDEBİYATI- DİL VE ANLATIM DERSİNİN ÖNEMİ


AMAÇLARIMIZ

 1. Türk dilini ve edebiyatını korumak, geliştirmek, onların güzelliklerini ve güçlerini tanıtmak; öğrencilerimizin sanatsal zevke ulaşabilmelerine yardımcı olmak;
 2. Türk dilini, özelliklerini bozmadan ve aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak öğretmek;
 1. Köklü kurallar kazanmış olan Türkçenin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratmak;
 2. Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, bildiklerini planlı, etkili ve akılcı bir şekilde anlatabilme yeteneklerini geliştirmek;
 3. Yazarken ve konuşurken Türkçenin yazımına, söyleyiş özelliklerine ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin benimsetilerek yaygınlaştırılmasını sağlamak;
 4. Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun değer ve hükümlerini benimsetmek;
 5. Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin ve öneminin kavranılmasına olanak ve zemin hazırlamak.
 6. Türk dili ve edebiyatı öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli hür ve sistemli düşünme alışkanlığı araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırmak;
 7. Sözlü ve yazılı olarak metin inceleme ve yeni metinler oluşturma çalışmaları sırasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek.
 8. Derslerin yanı sıra, belirlenen kurumlardan da yararlanarak, öğrencilerimizi 9.sınıftan itibaren üniversite sınavlarına hazırlamak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNÜN DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Öğrencilerimiz, Türk Edebiyatı ve Dil ve Anlatım dersleri için düzenlenen dersliklerde öğrenimi görmektedir. Okul Kütüphanemiz, cep sinemamız ve konferans salonumuz, bu derslerimizi destekleyen birimlerdir.
KİTAP  OKU-YORUM  ETKİNLİĞİ

Bu etkinlik; öğrencilerimize kitap okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak; onların seçici birer okuyucu olmalarını sağlamak; edebi önem taşıyan ulusal ve evrensel eserleri ve sanatçılarını tanıyarak; "okuyan, araştıran ve yazan bireyler olmalarını sağlamak” amacıyla yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz, her öğretim yılı için belirlenen kitapları öğretmenleri rehberliğinde okurlar; bu kitaplar  hakkında yorumlar yapılır, dönütler alınır.

KİTAP ŞENLİĞİ

Türkçe- Edebiyat Bölümü, bu şenliğin hangi tarihte yapılacağını, öğretim yılı başında belirler. Bu tarih, genellikle mart ya da nisan ayındadır. Şenlik, en az iki, en çok dört gün sürer.
Şenliğe, öncelikli olarak, okutulan kitapların yayınevleri, diğer yayınevleri ve veliler davet edilir. Kitap satışlarının yanı sıra, okutulan kitapların bazı yazarları şenliğe davet edilir, söyleşiler yapılır. Yazarlar, söyleşi sonunda kitaplarını imzalarlar.

SAHNE GÖSTERİLERİ
Türkçe- Edebiyat Bölümü, ulusal günler ve Atatürk’ü Anma Günü törenleri için oratoryolar hazırlar. Tiyatro Kulübü’nün de çalışmaları içinde yer alan bu sahne etkinlikleri için okulumuzun müzik ve resim kolları ile işbirliği yapılır.
Bölümümüz içinde yer alan tiyatro kulübü, her öğretim yılı sonunda bir tiyatro oyunu sahneler.BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA "Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır."

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön


YABANCI DİLLERBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE İNGİLİZCE DERSİNİN ÖNEMİ


 

Yabancı dil eğitimi ile çağı yakalamayı hedeflediğimizden, anaokulumuzdan başlayarak farklı öğrenme şekilleri dikkate alınır ve bireysel destekli, tema bazlı eğitimin de eklenmesiyle İngilizce öğrenimi pekiştirilir. Hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizce eğitim veren üniversitelerde başarılı bir eğitim süreci geçirmelerini sağlamaktır.
Dil eğitiminde bireyin kendini aşmasının önemi bilinerek, liselerimizde düzey sınıfları oluşturulur; böylece her öğrencinin bulunduğu noktadan ileriye gitmesine olanak sağlanır. İngilizce, Main Course ve Reading olmak üzere ayrı bölüm olarak her seviyede farklı öğretmenler tarafından işlenir. Derslerde kullanılan çeşitli materyaller ve teknolojik destek ile öğrencilerin ilgisi sürekli kılınır. Genellikle projeye dayalı ( task-based ), interaktif etkinlikler kullanılır.
Yabancı Diller lise programımızda derslerimiz çok kültürlü anlayışa yönelik, öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı ve çağdaş teknolojilerden yararlanarak etkileşimli bir ortamda yürütülür. Dil öğreniminde yaşam boyu öğrenme kavramı benimsenir.
Cambridge sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları düzeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge sınavlarına katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.
Büyükçekmece AKADEMİ Fen Lisesi öğrencileri:

 • İngilizcelerini ve genel bilgilerini daha da ileri götürecek yaşam boyu öğrenme isteği ve merakına sahip olmaları için desteklenirler.
 • Araştırma ve çalışma becerilerini geliştirirler.
 • Çeşitli edebî metinleri okur, analiz eder ve değerlendirirler.
 • Bir konuşmada görüşlerini İngilizce olarak rahatlıkla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilirler.
 • Edebiyat dünyası aracılığıyla başka kültürleri kavrarlar.
 • Edebiyatta ve tartışmalarda ortaya çıkan farklı görüşleri değerlendirebilir, sorgulayabilir ve sorulara yanıt verebilirler.
 • İngilizce yazılmış basın yayınlarını anlayabilir ve yorum yapabilirler.
 • İngilizce eğitim veren üniversitelerde okuyabilecek düzeye gelirler.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır."

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

TARİH


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZELFEN LİSESİ'NDE TARİH DERSİNİN ÖNEMİ

AMAÇLARIMIZ

 • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak;
 • Öğrencilerde, kendilerini kendi nesilleriyle ve çağdaşlarıyla ilişkilendiren bir ortaklık duygusu yaratmak;
 • Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak;
 • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak;
 • Kültür ortamlarının ve medeniyetlerin farklılığı bilincini yaratarak, öğrenilen fikirleri sorgulama, görecelik ve eleştri kavramları üzerinde durarak farklı kültürler bünyesinde evrenseli yakalama anlayışını geliştirmek;
 • Belli bir bilgi birikimi ve yeni araştırma metodları kazandırmak suretiyle öğrencilere dünyayı daha iyi ve toplumda sorumlu bir rol oynama imkanı sağlamak;
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak;
 • Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak;
 • Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak;
 • Edindiği tarih bilgisi çerçevesinde, adı geçen tarihi döneme ait belirli sosyal, ekonomik,kültür, bilim, sanat vb. gelişmeleri olayları anlama ve aydınlatmada analiz yöntemini uygulayabilir, elde ettiği sonuçları günümüzün benzeri, veya farklı olay/gelişmeleriyle karşılaştırabilmek;
 • Bazı kişilerin belirli tarihi dönemlere ait rolü ve onların toplumsal, politik, sosyal, kültür, bilim, eğitim gelişmelere yansıttıkları olumlu veya olumsuz etkileri belirleyebilme ve kavrayabilme yeteneğini geliştirmek,

TARİH  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Öğrencilerimiz, Tarih dersleri için düzenlenen Herodot dersliğinde öğrenim görmektedirler. Okul Kütüphanemiz, cep sinemamız ve konferans salonumuz, dersimizi destekleyen birimlerdir. Ayrıca dersliğimiz, her dönemle ilgili görsel haritalar ve çoklu zekaya uygun materyallerle öğrencilerimize iyi bir eğitim sunmaktadır.

TARİH KONULU GÜNLER VE GEZİLER
Sözel bölümler içerisinde Tarih bölümü, ulusal günler ve önemli gün ve haftalarda,  Türkçe, Müzik ve Görsel Sanatlar bölümü ile ortak çalışmalar düzenleyerek, konu ile ilgili tiyatro, sergi gibi etkinliklerin yanında, kompozisyon ve şiir yarışmalarıyla öğrencilere de aktif olarak görev verir.
Bunun yanında, dersimizin müfredatları gereği, öğrencilerimizin konuları daha iyi özümsemesi için yerinde eğitimin öneminden hareketle geziler düzenlenmektedir.

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

MATEMATİK VE GEOMETRİ

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSİNİN ÖNEMİ

Matematik Bilimi, toplum için yaratılmış insan zekâsının en büyük ortak değeri olmakla beraber;  akıl yürütme ve problem çözme sanatıdır.
Matematik, yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır.
Matematiğin evrensel bir dili vardır. İnsanın doğayla olan ilişkilerini denetleyebilmesi, düşünmesi, gerçeği görmesi nedeniyle hayat matematiktir. Matematik, bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır.


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE MATEMATİK- GEOMETRİ DERSLERİNDE AMAÇLARIMIZ:

 1. Öğrencilerimize matematik sevgisi kazandırarak matematikle uğraşmaktan zevk almalarını sağlamak;
 2. Öğrencilerimizin matematikte öz güven duyabilmelerini sağlamak;
 3. Matematiği anlayabilen, günlük yaşamında matematik bilgisini ve matematiksel becerileri kullanabilen bireyler yetiştirmek,
 4. Matematiğe olan ilgiyi ve değer yargısını artırmak,
 5. Araştırma duygusunu yerleştirmek,
 6. Sorunlar karşısında çözüm üretebilecek bir düşünce sistemini oluşturmak ve geliştirmek,
 7. Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini kurabilme gücünü geliştirmek,
 8. Analitik düşünebilme, yorumlama, analiz, sentez ve muhakeme yeteneklerini geliştirmek,
 9. Matematik, doğa ve sanat ilişkisini kurmak,
 10. Yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmektir.

YÖNTEM
Çalışmalarımızı yaparken bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktayız. Bu nedenle, bilgiyi ezberleyen insan modeli yetiştirmek yerine, ulaştığı bilgiyi paylaşabilen, problem çözme sürecinde kullanabilen, genelleme yapabilen, analitik düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
MATEMATİK  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Okulumuzda matematik dersleri, bu ders için özel olarak hazırlanan Fibonacci ve Thales adlı dersliklerde  yapılmaktadır.


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Matematik keşfedilir ve zevkle öğrenilir."

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

FİZİK


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE FİZİK DERSİNİN ÖNEMİ

Fizik evrenimizdeki doğal olayların anlaşılmasıyla ilgili deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Fizik doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel metotlarla ifade etme işidir. Burada amaç doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır.
AMAÇLARIMIZ

 • Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırarak fizikte kullanılan araştırma metotlarını uygulayabilme;
 • Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını göstererek kavrayabilmek;
 • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme ve bilim ve teknolojinin toplum ilerlemesindeki önemini kavrayabilme;
 • Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme;
 • Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme;
 • Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme;
 • Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme;
 • Fiziğe ilgi duyabilme , yeni gelişmeleri izleyebilme , yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme;
 • Fizikteki bilgilerin soyut olmadığını aksine kendi yaşantıları ile direkt olarak ilişkili olduğunu kavrayabilme;
 • Fizik ve mühendislik dallarında lisans eğitimi yapan öğrencilere iyi bir alt yapı sağlayabilme;
 • İlerleyen teknolojide deney- gözlem yaparak konuya dikkatlerini ve ilgilerini çekmeyi sağlayabilme.

Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri için özel hedefler belirlenir.
FİZİK DERSİ DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Okulumuzda fizik dersleri , bu ders için özel olarak hazırlanan bir laboratuvarda ( Feza GÜRSEY Laboratuvarı) yapılmaktadır.BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA, Büyük Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi, " Dünyada her şey için; yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir fendir. "

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

GÖRSEL SANATLAR


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN ÖNEMİ
AMAÇLARIMIZ

 • Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak toplumların gelişiminde güzel sanatların yerini ve önemini değerlendirmeleri,
  Görsel sanatlarla ilgili temel terimleri, teknikleri, yöntemleri kullanma becerileri kazanmaları;
 • Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmeleri ve sanatsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanmaları;
 • Görsel dünyayı doğru algılayarak görsel algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmeleri,
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürerek kendilerini sanat yolu ile ifade etmeleri;
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alarak planlı çalışma ve zamanı verimli kullanma alışkanlığı edinmeleri;
 • Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek, eleştirel bakış açısı kazanmaları;
 • Sanattan tat alan, sanatı çözümleyebilen, kültürü anlayan, sergi, sanat galerisi, tarihî çevre ve müzeleri gezme alışkanlığı edinmiş bir kişiliğe sahip olmaları;
 • Görsel sanatlarla ilgili meslekleri tanıyarak, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları;
 • Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, barışçı bir kişiliğe sahip olmaları.

GÖRSEL SANATLAR DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar dersleri için düzenlenen Bedri Rahmi Eyüboğlu Resim Atölyesinde öğrenim görmektedirler. Okul Kütüphanemiz, cep sinemamız ve konferans salonumuz, bu derslerimizi destekleyen birimlerdir.
RESİM SERGİLERİ
Görsel Sanatlar Bölümü, ulusal günler ve önemli gün ve haftalarda, konuyla ilgili olarak resim sergileri düzenler. Bu resimler, ilgili sınıfların katlarında sergilenir.
Bir diğer sergileme çalışmaları ise okulun lobisinde gerçekleşir. Her on beş günde bir, bütün sınıflardan seçilen resimler, okulun lobisinde sergilenir.
Asıl sergi ise, her öğretim yılının sonunda, okulumuza özgü düzenlenen SANAT HAFTASI içinde gerçekleşir. Tüm velilerimize ve çevre halkına da açık olan sergi, en az on gün kadar açık kalır.BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Sanat, vazgeçilmez bir eğitim biçimidir. "

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

MÜZİK


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ  ÖZEL LİSELERİNDE
MÜZİK EĞİTİMİ

Büyükçekmece Akademi Özel Liselerinde Müzik dersi eğitimindeki temel amaç;

 • Öğrencilerimizde müzik sevgisini ve hayâl dünyasındaki müzik imgesini geliştirmek,
 • Ritm duygusunu ve kulak duyarlılığını ortaya çıkarmaktır.

Bilinen bir gerçektir:
Müziği seven öğrenci,  insanı sever, içinde yaşadığı dünyayı sever, yaşamı sever, büyük bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Çünkü müzik, bir estetik eğitimdir. Bu estetik eğitim, öğrencinin ahlâk eğitimini de mutlaka etkileyecektir.
Yine bilinen bir gerçektir ki:
Müziksel yetenek düzeyi ne olursa olsun, her insanın hayatında müzik vardır. Ve her insan, müzikle ilgili bir etkinliği yaşamına katmaktan büyük mutluluk duyacaktır.
Bütün bunlara bağlı olarak;
Büyükçekmece Özel Liseleri Müzik derslerinde;

 • Seçmeli ders olarak müzik dersini seçen öğrencilerimiz, klasik gitar eğitimi; bazı öğrencilerimi ise keman eğitimi alırlar.
 • Her ders yılı sonunda, bütün bu eğitimlerin sergilendiği yıl sonu konserlerimiz yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, isteyen öğrencilerimiz için pop orkestrası kurulur. Yine bunun için de öğrencilerimize uygun ortam ve zamanlar yaratılmaktadır.
 • Piyanoya ilgisi olan öğrencilerimiz için, uygun zamanlar yaratılarak piyano eğitimi verilir.
 •  Okulumuzdaki pek çok etkinlikte yer alan okul koromuz, oratoryolar, çok sesli müzik örnekleri ve türkülerimizi yorumlamaktadırlar.

Seçmeli ders olarak Müzik dersini seçen öğrencilerimiz;

 • Okul öncesi eğitimden başlayarak, lise son sınıfa kadar, yukarıdaki etkinliklerden birinin içinde yer alırlar;
 • Türk ve dünya müziğinin nitelikli eserlerini tanırlar.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL LİSELERİNDE
“ Sanat, vazgeçilmez bir eğitim biçimidir. “  

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

BEDEN EĞİTİMİ


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN ÖNEMİ

AMAÇLARIMIZ
Öğrencilerimizin bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini ve hareket kapasitelerini en yüksek düzeyde kullanmalarını sağlamak sebebi ile Büyükçekmece Akademi Özel Okullarında sportif faaliyetlere büyük önem verilir.
Ekip çalışmasında uyumlu olmak, takım ruhunu oluşturmak, sorumluluk almak, öz güven ve öz saygı sahibi olmak, kendindeki yeteneği keşfetmek ve geliştirmek, birliktelik ve öz disiplin gibi kişisel gelişimlerine katkı sağlamak dersimizin temel kazanımlarını oluşturmaktadır.
Sporun her dalında çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak Büyükçekmece Akademi Özel Okullarında amacımız;

 • İlgili ve yetenekli oldukları branşta yetişmelerine gayret göstermek
 • Sporun bir gereksinim olduğu ve hayat boyu sürecek bir yaşam disiplini oluşturduğunu kavratmak
 • Uyumlu hareket eden, işbirliği yapabilen kazanmayı ve kaybetmeyi aynı olgunlukta karşılayan
 • Özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Beden Eğitimi ve Spor dersleri, okulumuzun Kapalı Spor Salonunda, Açık Spor Sahamızda ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzda yapılmaktadır. Yarı olimpik yüzme havuzumuzda, öğrencilerimizin yüzme tekniklerini öğrenmeleri ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile beden eğitimi derslerinde dönüşümlü olarak yüzme eğitimi verilmektedir.

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

KİMYA


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE KİMYA DERSİNİN ÖNEMİ

AMAÇLARIMIZ
Kimya dersi öğretim programı, ortaöğretim sürecinde bireylerde;

 • Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi

ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal,
ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir
bilinç geliştirmeyi hedefler.

Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi;
bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi;
gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş
mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı hedefler.

 • Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme-kavrama arzusu, kendine,

çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli
alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırır.

 • Ortaöğretim kimya programı, bilimi, gözlem ve deneylere dayanarak evren ve

hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan, gözlem ve deneyler
geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen, durağan değil dinamik bir yol ve
anlayış olarak görür.

 • Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya, çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır.
 • Bilimsel yöntem, bilimin tabiatı, bilim-teknoloji-çevre ilişkileri, deneyim ve uygulamalarla, zaman içinde gelişen ve oluşan kavrayışlardır.
 • Kimya konuları işlenirken, bir yandan bilgi ve beceriler edinen öğrencilerin, bir yandan da bilimin yöntemini sezerek kavrayıp kullanması ve yine bu süreç içinde, bilim insanlarına yakışır değerlendirmeler yapmaları beklenir.

KİMYA  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Okulumuzda kimya dersleri, bu ders için özel olarak hazırlanan bir laboratuvarda ( İbn-i Sina Labaratuvarı) yapılmakadır.

 

Akademik Birimler Menüsüne Dön

BİYOLOJİBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE BİYOLOJİ DERSİNİN ÖNEMİ

Biyoloji, en hızlı gelişen ve insan hayatına ait en yeni bilgileri günü gününe sunan bir bilim dalıdır. Biyolojideki evrensel gelişmeler genç bireylere aktarılabildiği ölçüde bireyler, gelecekte başarılı ve mutlu olabileceklerdir.

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE VE ÖĞRETİMİNDE GENEL HEDEFLERİMİZ

Kendisinin, ailesinin ve toplumun biyolojik yapısını tanıyabilme;
Genetik mühendisliği yöntemlerinin kullanım alanlarını tanıyabilme;
Bilimin ve bilimsel yöntemin özelliklerini kavrayabilme;
Canlıların moleküler temelini kavrayabilme;
Canlılığın temel birimi olan hücrede gerçekleşen biyolojik olayları kavrayabilme;
Canlılığın devamını sağlayan enerji akışı ve dönüşümlerini kavrayabilme;
Canlılar alemindeki çeşitliliği kavrayabilme;
Canlıları sınıflandırmanın önemini kavrayabilme;
Canlılarda üreme, gelişme ve büyümenin önemini kavrayabilme;
Canlılar ile ilgili kavram, yapı. özellik ve fonksiyonları kavrayabilme;
Canlılarda sistemleri kavrayabilme;
İnsanlarda sistemlerin sağlığını korumayı kavrayabilme;
Canlılarda hücresel düzeydeki olaylarla, daha yüksek biyolojik organizasyonlardaki olaylar arasındaki ilişkiyi kavrayabilme;
Yeryüzünde yaşayan canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini kavrayabilme;
Canlılarda birçok biyolojik olayın denetimini sağlayan bilgi taşıyıcı molekülleri kavrayabilme;
Canlıların, değişen belirli ekolojik şartlara uyum yaparak hayatlarını sürdürebildiklerini kavrayabilme;
Canlıların, fiziksel ve kimyasal çevre şartlarına gösterdikleri tepkileri kavrayabilme;
Bilimsel olaylar arasında ilişki kurabilme;
İnsan hayatının değerini kavrayabilme;
Bağımsız olarak deney düzenleyip uygulayabilme;
Deney sonuçlarını yorumlayabilme;
Karşılaştığı sorunların çözümlerine bilimsel yöntemle yaklaşabilme;
Bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilme;
Diğer bilim dallarındaki gelişmelerden biyolojide yararlanabilme;
Toplum ve ailesinde zararlı olabilecek kalıtsal özelliklerin tedbirlerini zamanında alabilme;
Ülkemizin biyolojik zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile doğru kullanabilme;
Genetik mühendisliği konusundaki son gelişmeleri izleyebilme;
Biyolojide edindiği bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilmesidir.
BİYOLOJİ  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI

Biyoloji dersleri, teknolojik ve teknik anlamdaki tüm donanımları ile Remziye Hisar Laboratuvarında işlenmektedir. Fen Lisesi grubumuz ile konuları öğrenirken aynı zamanda, projeler geliştirerek laboratuvarımızın tüm imkanlarını kullanıyoruz.

 

COĞRAFYABÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL FEN LİSESİ'NDE COĞRAFYA DERSİNİN ÖNEMİ

AMAÇLARIMIZ

 • Yakın çevrelerden başlayarak yurdumuzu ve Dünya' yı tanımak; vatan, millet ve insanlık sevgisini daha bilinçli, daha köklü kılmak;
 • Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemini belirterek ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk alma duygusunu geliştirmek;
 • Çeşitli coğrafya olaylarının (tabii,beşeri,ekonomik)yeryüzünde dağılışlarını,bunların sebep ve sonuç ilişkilerini; yeryüzü, canlılar, özellikle insan hayatı üzerinde etkilerini inceleterek,olayların farklı dağılışı sonunda yeryüzünde meydana gelmiş olan değişik karakterdeki alanların özelliklerini kavratmak;
 • İnsanların birbirleriyle ve coğrafi çevreleriyle karşılıklı ilişkilerini,insan topluluklarının yaşama yerlerini ve geçinme yollarını inceleterek, yurdumuzun ekonomik kalkınmasında faydalı bireyler olmalarını sağlamak;
 • İnsanın yaşama alanı olarak yeryüzünün şartlarını, imkan ve kaynaklarını tanıtmak; bu imkan ve kaynakların sınırlı olmadığını, bu sebeple onların israfından kaçınmak gerektiğini kavratmak; tabiatı sevdirmek ve onu koruma alışkanlığı kazandırmak,
 • Türkiye’nin başlıca tarım ve endüstri ürünleri ile ticari ilişkileri hakkında bilgi kazandırırken dünya milletleri arasındaki ekonomik bağları inceleterek,ülkemizin dünya ekonomisindeki yerini ve önemini kavratmak;
 • Çeşitli haritaları, resimleri, istatistik, grafik ve diyagramları yorumlamayı; bunlardan yararlanmayı öğretmek ve plan, kroki ve özellikle Türkiye haritası çizme becerisi geliştirmek;
 • Komşu ve uzak ülkeleri, ülkemizi ilgilendiren yönleri ile tanıtmak, ülkeleri birbirleri ile karşılaştırarak onlar hakkında bilgi kazandırmak;
 • Bulundukları tabii çevrenin, bölgenin, diğer bölgelerin ve bütünüyle Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yarayan yerüstü ve yer altı kaynakları ile turistik zenginliklerini tanıtmak;
 • Milletlerin birbirlerine muhtaç olduklarını ve birbirleriyle işbirliği yapma zorunluluğunda bulunduklarını; ortak sorunlarının karşılıklı iyi niyet ve çabalarla çözümlenebileceğini kavratmaktır.

COĞRAFYA  DERSLERİ  DONANIM VE YERLEŞİM OLANAKLARI
Öğrencilerimiz, coğrafya dersleri için düzenlenen Mevlana dersliğinde öğrenim görmektedirler. Okul Kütüphanemiz, cep sinemamız ve konferans salonumuz, dersimizi destekleyen birimlerdir. Ayrıca dersliğimiz, her dönemle ilgili görsel haritalar ve çoklu zekaya uygun materyallerle öğrencilerimize iyi bir eğitim sunmaktadır.

 

COĞRAFYA  KONULU GÜNLER VE GEZİLER
Sözel bölümler içerisinde Coğrafya bölümü, bölümü ilgilendiren önemli gün ve haftalarda;  Türkçe, Tarih ve Görsel Sanatlar bölümü ile ortak çalışmalar düzenleyerek, konu ile ilgili tiyatro, sergi gibi etkinliklerin yanında, kompozisyon ve şiir yarışmalarıyla öğrencilere de aktif olarak görev verir.
Bunun yanında, dersimizin müfredatları gereği, öğrencilerimizin konuları daha iyi özümsemesi için yerinde eğitimin öneminden hareketle geziler düzenlenmektedir.Akademik Birimler Menüsüne Dön