Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Rehberlik Birimimiz


REHBERLİKTE TEMEL YAKLAŞIMLARIMIZ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmeti, öğrencilerin bireysel, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen, duygusal sorunlarını anlamalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalarının tümünü kapsar. Hedefimiz, her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi” ne ve kendini geliştirmeyi önemseyen bir birey olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.
Rehberlik çalışmalarını soyut bir yaklaşım olmaktan çıkarıp eğitsel yaşamın gerçek sorunlarına doğrudan dokunan bir yaklaşıma dönüştürmeyi önemsiyoruz.
Psikoloji biliminin ve özel olarak rehberlik disiplininin temel bulgularından hareketle öğrencilerimizi yakından gözlemliyoruz, sorunları üzerinde çalışılabilecek tanımlamalar geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sorunlara yönelik uygun bilimsel çözümler üretmeyi ve bu çözümleri yaşama geçirmenin zeminini oluşturmayı amaçlıyoruz.

PDR Uygulamalarımız       
 Motivasyonu Arttırma Çalışmaları:

Öğrencinin başarılı olması için birtakım koşullara ihtiyacı
vardır. Kurum olarak amacımız, bu koşulları hazırlamaktır. Yanı sıra, ölçme değerlendirmenin
ve öğretim materyallerinin motive edici şekilde hazırlanması; motivasyonu zayıflatacak aşırı
beklentili ve rekabetçi ortamın en aza indirilmesinin yararlı olduğuna inanıyoruz.  

Temel Öğrenme Becerilerini Güçlendirmek:

İdeal bir öğrenme sürecinin merkezinde öğrenci vardır. Öğrencilerimizin, bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmesini önemsiyoruz .Amaç, ders öncesi ön hazırlık çerçevesinde, okulda anlatılan derslere hemen adapte olmak için konuyla ilgili bazı kavramlarla tanışmak ve bu konuyu öğrenmeye yönelik bir merak oluşturmak.
Konuların anlatıldığı dersler öğrenme açısından en elverişli ortamlardır. Amacımız; öğrencilerimizin aktif kılınması, soru-cevap, not alma tekniklerini kullanılması ve bu ortamdan yararlanmayı en üst düzeye çıkarabilmesidir.
Öğrenmenin bir diğer önemli boyutu da öğrenilen bilgilerin uzun süre hafızada tutulması, çeşitli yöntemlerle pekiştirilmesidir. Bu boyutu okul sonrası yapılan ev çalışmalarının organize edilmesi şekilde somutlayabiliriz. Böyle bir durumda dersler, kitaplar birer yardımcıdır. Öğretmenler ise sürece rehberlik etmektedirler.

      Davranış Problemleri:

     Ders akışını bozacak nitelikteki davranışlar, davranış problemlerine yönelik çalışmalar   
çerçevesinde ele alınmalıdır. Davranış problemlerinin ağırlıklı bölümü bu problemi        
gerçekleştiren öğrencilerin öğrenme sürecinin dışına çıkmış olması ile ilgilidir. Bu öğrencilerin  
bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerine bağlanması durumunda davranış problemlerinde
azalma beklenebilir.
Başka nedenlerden kaynaklanan davranış problemleri ise kendi yapılarına uygun bir
yaklaşımla ele alınmaktadır.                                                                                                                                             
Yukarıda ele aldığımız temel-eğitsel problemleri bireysel çalışmalar, grup çalışmaları şeklinde
ele alıyoruz.

YGS-LYS ÇALIŞMALARI

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize; zihinsel ve duygusal ihtiyaçları çerçevesinde   
danımanlık yapıyoruz. Sınav sisteminin tanıtılması, uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi
test tekniğinin etkili bir şekilde kullanılması üzerinde duruyoruz.
Deneme sınavları özel olarak üzerinde durduğumuz bir konudur; sınavda zamanı iyi
kullanma, dikkati yoğunlaştırabilme, olumlu sınav psikolojisi gibi boyutlar üzerinde
çalışmalar yapılmasını önemsiyoruz.

VELİLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Eğitim-öğretim sürecinin temel öğelerinden birisi velilerimizdir. Öğrencilerimize
yönelik çalışmaları velilerimizle paylaşmayı bu çerçevede seminer çalışmaları
yapmayı önemsiyoruz. Liseye uyum sürecinde veli yaklaşımı, anne-baba tutumları, üniversiteye hazırlık döneminde veli vb. konularda bilgilendirici seminerler verilir.

Çalışmalarımızı sistemli bir şekilde takip ederek öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesini hedefler.


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

"Rehberlik; her öğrencinin farklı bir birey olduğu inancıyla yapılır."