Güncelleme çalışması yapılacağı için, Akademik Ağ, Bayram süresi boyunca kapalı olacaktır.

Bilgilerinize…
 Akademik Birimlerimiz

TÜRKÇEBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA TÜRKÇE DERSİNİN ÖNEMİ


Çocuğun başarısını belirleyen en önemli etkenlerden biri, dil becerisidir. Ana dilinin olanaklarını kavrayan öğrenci, kendi dilini ve başka bir yabancı dili de kolayca öğrenecek; okul başarısı da olumlu yönde etkilenecektir.

TÜRKÇE DERSİNİN KAPSAMI

Türkçe dersi; okuma, anlama, dinleme, izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu nedenle her ders, Türkçe dersinin kapsamına girer. Çocuklarımızın bütün derslerde başarı gösterebilmeleri, iyi bir dil eğitimi almalarına bağlıdır.

ANAOKULUMUZDA TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ

Anaokulumuzda Türkçe etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikler sırasında uygulanan her teknik, çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde kullanılır. Türkçe dil etkinliğinde yapılan, taklit, yaratıcı drama, arkadaşları ve öğretmenleri ile konu analizleri yapmak, öykü anlatılması, bilmeceler vb. çocuğun dil becerilerini geliştirir. Kelime dağarcığı genişler. Etkinlik süreci içinde öyküler okunur, hikayede geçen olaylar canlandırılır. Çünkü aktif olarak etkinliğe katılan çocuklarda öğrenim daha kalıcı olur. Türkçe dil etkinliğinde çocuk, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar ve sorun çözme becerisi gelişir.

Bu etkinliklerle, çocuğun kendini doğru ifade etme becerilerini geliştirme amaçlanır, Bununla birlikte duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ortam hazırlanır.

İLKÖĞRETİM SINIFLARINDA TÜRKÇE

Büyükçekmece AKADEMİ Özel İlköğretim Okulları Türkçe dersinde;
• Öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak;
• Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak;
• Öğrencilere Türk dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek;
• Öğrencilerimize dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak; estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak;
• Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek;
• Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak;
• Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla kültürümüzü tanıma ve kazanmalarında, yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak;
• Onlara bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek, genel amaçlarımızdır.


Türkçe derslerinde anlatılan konunun hemen arkasından klasik uygulamalarla eksikler tamamlanmakta, testlerle de test çözme pratiği geliştirilmektedir.

6.,7. ve 8.sınıflarda müfredatın içine yerleştirilen SBS çalışmalarıyla da öğrenciler yıl sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmaktadır. Bu amaçla, Türkçe derslerinde her öğrenmenin ölçüldüğü haftalık denemelerde SBS tarzı sorular kullanılmaktadır.

KİTAP OKUMA ÇALIŞMALARIMIZ

KİTAP OKU-YORUM adı altında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile; öğrencilerimiz, her öğretim yılında ve Türkçe dersi öğretmenlerinin gözetiminde, Türkçe bölümünün belirlediği kitapları okurlar. Kitapların adları, öğretim yılı başında öğrencilerimize ve velilerimize duyurulur. Okunan kitapların yıl içinde tanıtımları yapılır. Bu kitap tanıtım günlerine velilerimiz de davet edilir. Bu etkinlik ile amacımız: öğrencilerimize; kitap okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek; onlara kitap okuma zevkini ve alışkanlığını kazandırmak; edebî önem taşıyan ulusal ve evrensel eserleri ve sanatçılarını tanıyıp; okuyan, araştıran ve yazan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

KİTAP ŞENLİĞİ ve YAZARLARLA SÖYLEŞİLER

Öğrencilerimizin okuduğu bazı kitapların yazarlarının da katılımıyla bir şenlik düzenlenir. Öğrencilerimizin ve velilerimizin de katıldığı bu şenlik, 2 ya da 3 gün sürer. Pek çok yayınevi, stantlar açarak bu şenliğe katılır. Yazarlar, kitaplarını imzalarlar, öğrencilerimizle ve velilerimizle söyleşi yaparlar.

TİYATRO ÇALIŞMALARI
Bölümümüz, Tiyatro Kulübü ile birlikte, her öğretim yılı sonunda bir oyun sahneler. Dünya Tiyatro Günü'nde ise pek çok öğrencinin katıldığı ve performans ödevi olarak da nitelenen parodiler sahnelenir.

DİĞER SAHNE ETKİNLİKLERİ
Bölümümüz, ulusal gün veya haftalardaki anma ya da kutlama törenlerinde oratoryolar sahneler. Diğer bölümlerin törenlerine sunum ya da drama olarak katkıda bulunur.

KÜLTÜREL VE SANATSAL GEZİLER
Türkçe Bölümü, öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak amacıyla, öğretim yılı başında planladığı gezileri yapar. Bu gezilerin dışında; bir tiyatro oyununu ya da bir filmi izlemek, bir kütüphaneyi veya bir müzeyi gezmek de bölümümüzün etkinlikleri arasındadır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA "Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır."

Akademik Birimler Menüsüne Dön


YABANCI DİLLER


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA YABANCI DİLLER

Okulumuzu farklı kılan bir diğer sistem de, yabancı dile verdiği önemi, bütün derslerle bütünleştirmesi ve her dersi yaşanır kılmasıdır. Yaşadığımız yüzyılın ve modernizasyonun bir gereğidir bu…

Okul olarak, bu gerçeği göz önüne aldık ve Türkçe karşılığı Tema Bazlı Dil Öğrenimi olan "Theme Based Eduvation System" ı ( TBES) oluşturup okulumuzun tarzı durumuna getirdik.

İnanıyoruz ki, bu program sayesinde çocuklarımız, yabancı dilleri doğal sürecinde öğrenecekler ve öğrendikleri daha kalıcı olacaktır.

Anaokulumuzdan başlayıp ilköğretim 8. Sınıf sonuna kadar sürecek olan bu sistemin bir diğer özelliği de, " sarmal sistem" içinde ve tüm derslerin aynı tema çerçevesinde işlenmesidir.

Bu programı uygularken; disiplinler arası iletişim kurularak, sadece kitap ve sınavlara bağlı kalınmaksızın, yabancı dili doğal ortamında edinen öğrencilerimiz, bu edinimlerini yaşamda daha kolayca kullanabileceklerdir. Bu amacı gerçekleştirirken, öğrencilerimize esnek yaklaşımlar benimsenmekte ve öğrencinin bu derslere aktif olarak katılımı sağlanmaktadır.

Yabancı dil derslerimiz; Anaokulunda 16 ders saati; İlköğretim 1. – 8. Sınıflarda 10'ar ders saatidir.
Farklı diller ve kültürlerin farkındalığını sezebilmek için Anaokulundan itibaren öğrencilerimiz, haftada 2'şer saat olmak üzere, ikinci yabancı dil olarak Almanca dersi görürler.

Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Yabancı Dil öğretiminin genel amaçları olarak; öğrencilerimizin
• Yabancı dilleri severek öğrenmeleri, öğrendikleri dillerden zevk almaları,
• Kendilerine saygı ve öz güven duymaları,
• Eleştirel düşünme becerisi kazanmaları,
• Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde, okudukları düzeye uygun dilde konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini ( temel dilbilgisi ve sözcük kullanımı ) kazanmaları,
• Kazandıkları becerileri geliştirebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri hedeflenmektedir.
Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Yabancı Dil Bölümünün özel amaçları şunlardır:
• Anaokulunu bitiren öğrencilerimiz, kendi yaş düzeylerindeki cümleleri anlarlar.
• İlköğretim 3. sınıfı bitiren öğrencilerimiz, yaş grubuna uygun cümleler kurabilirler.
• İlköğretim 5. Sınıfı bitiren öğrencilerimiz, dil üretiminin yazılı aşamasına geçip özgün paragraflar yazabilirler.
• İlköğretimi bitiren öğrencilerimiz, yabancı dilde öğretim veren okullarda öğrenimlerini başarıyla sürdürebilecek düzeye gelirler.
BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Dilin sınırları, dünyanın sınırlarıdır."

Akademik Birimler Menüsüne Dön

SOSYAL BİLGİLER

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA

Günümüzü, dünü ve geleceği anlamada büyük bir görev üstlenen Sosyal Bilgiler dersi, aynı zamanda herkese bir sosyal sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluğu çok iyi bilen bölümümüz, öğrencilerimizle ilgili olarak aşağıdaki hedeflere ulaşma amacı gütmektedir:
Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları öğrencileri, Sosyal Bilgiler dersinde;
• İçinde yaşadıkları dünyaya karşı bir sorumluluk bilinci içinde olacaklar; yaşadıkları çevreyi doğal ve sosyal şartlarıyla bir bütün olarak tanıyacaklardır.
• Dünü ve bu günü çok iyi yorumlayarak, geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı gerçekleştirebilecekler; Büyük Atatürk'ün,"Yurtta sulh, cihanda sulh!" ilkesini özümseyeceklerdir.
• Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstereceklerdir.
• Kültürünü ve tarihini oluşturan unsurları sezerek, tarihî ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kavrayacaklardır.
• Kendi haklarını da bilerek, başkalarının haklarına, inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabileceklerdir.
• Öğrencilerimizin yurt ve dünya meselelerine duyarlılığını artırabilmek için yazılı ve görsel basını takip etmeleri sağlanmaktadır.
• Aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve birlikte çalışmayı özendirmek amacıyla, ödev ve projelerde ekip çalışması özendirilmektedir.
• Kullandığımız yöntem ve teknikler ile öğrencilerin sınıf düzeylerine göre belirlediğimiz becerilere ulaşma çalışmaları yapılmaktadır.
• Bireysel amaçların yanı sıra, konularımız, SBS Sosyal Bilgiler sorularının mantığı ile de örtüşmektedir. 6., 7. ve 8. sınıflarda SBS'ye yönelik çalışmalar, yoğunlaştırılarak yapılmaktadır.
• Bütün bu amaçlara ulaşabilmek için, okulumuz, gerekli tüm donanımlara sahiptir.
BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Sosyal Bilgiler, yaşamın içindedir ve hep yaşanır kalacaktır."

Akademik Birimler Menüsüne Dön

MATEMATİK


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA MATEMATİK

Matematik, doğayı anlama ve yorumlama çabasının bir ürünüdür. Nesnel dünyanın somut verilerinden yola çıkarak oluşturulan bir genelleme çalışmasıdır. Amaç, bilimlerin somut problemlerine bir çözüm üretmek, formülleştirmek, deney ve gözlemlerden elde edilen verileri yorumlayarak genel bir sonuca, bir formüle ulaşabilmektir. Nikolay İvanoviç Lobaçevski'nin de söylediği gibi:" Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın." Okulumuzda böylesi bir bakışla uygulanan matematik derslerinde öğrencilerimizin öncelikle bir problemi anlama, yorumlama ve çözüm üretme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Böyle bir bakış açısının olmazsa olmazı ise, soran ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Bizler, okulumuz öğrencilerinin yalnızca yanıtları öğrendiği bir ortamdan öte, soruları da öğrendikleri, soru sorma alışkanlığı kazandıkları bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Matematiğin estetik yanını öne çıkarıp içinde barındırdığı müziği sezdirerek bu dersin ne kadar eğlenceli olduğunu kanıtlamaya çalışmaktayız.

Bunların yanı sıra; okulumuzun bir anlayışı olarak; öğrencilerimizin kavramakta güçlük çektiği konuları somutlaştırmaya yardım eden her türlü materyali kullanıp değişik etkinliklerle derslerimizi zenginleştiriyoruz. Biliyoruz ki, matematik, yaşamın içinde hep vardır. İşte bundan dolayı, işlediğimiz konuları günlük yaşamımızla ilişkilendiriyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda,
• Yaparak ve yaşayarak öğrenme, en belirgin yöntemimiz olacaktır. Bu yöntemi uygularken, yapılandırmacı yaklaşım ve çoklu zeka kuramları gerçeği de göz önünde bulundurulacaktır.
• Öğrencilerin matematik dersini sevmeleri, değişik merak ve keşfetme çabalarının sağlanması amacıyla okulumuzda laboratuvar nitelikli bir matematik sınıfı bulunmaktadır.
• İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda, öğrencilerin zihinsel yeteneklerinin ön plana çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin küçük yaşlarda matematiksel ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
• Matematiğe ilgi ve kendi analitik merakının peşinden giden öğrencilerimiz için proje çalışmaları yapılmaktadır. Bu proje çalışmaları ile, ulusal ve uluslar arası yarışmalara öğrencilerimizin katılmaları teşvik edilir.
• İlköğretim II. Kademe 6, 7 ve 8. sınıflarda; öğrenmenin çeşitliliği ilkesinden yola çıkarak, bireysel farklılıklar doğrultusunda, öğrencinin etkin olduğu yöntemler uygulanır. Burada amaç, öğrenciyi işlenen konuya çekmek; bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir.
• Öğrencilerimiz, matematiksel kavramları kendi yaratıcılıkları ile yoğurup yaşamın diğer alanlarına (şiir, öykü, tiyatro gibi etkinliklerle) aktarırılar ve uygun bulunan ortamlarda ürettikleri çalışmaları sergilerler.
• Öğretmenlerimiz, ders programları içinde, SBS'nin de alt yapı çalışmalarını bir program dahilinde yaparlar. Bu çalışmanın içinde; yaprak testler, konu tarama testleri ve SBS denemeleri bulunmaktadır.
BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Matematik keşfedilir ve zevkle öğrenilir."

Akademik Birimler Menüsüne Dön

FEN VE TEKNOLOJİ


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA FEN BİLİMLERİ

Fen ve Teknoloji derslerinde; geleceğimiz olan öğrencilerimiz, eski eğitim sisteminden sıyrılıp; merak ederek, sorgulayarak, araştırarak, tartışarak, eleştirel yaklaşımda bulunarak kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirmelidir.
Fen ve Teknoloji derslerimizde, bu dersin uygulama basamakları, 4. sınıftan başlayarak 8. sınıfın sonuna kadar MEB programları doğrultusunda planlanmıştır.
Buna göre;
• Bütün derslerde olduğu gibi, bireysel farklılıklar da gözetilerek, öğrencilerimizin bu dersi sevip Fen ve Teknoloji dersinden başarılı olmaları temel hedefimizdir.
• Öğrencilerimizin gözlemlerde bulunup deney ve model yapmaları, projeler üretmeleri ve bu çalışmalarla derse doğrudan katılmaları amaçlanır.
• Öğrencilerimiz, derslerini, gerekli tüm araç gereçlerle donatılan bir laboratuardan üst düzeyde yararlanarak işleyeceklerdir.
• 4. ve 5. sınıflarda haftada 2 ders saati öğrencinin aktif olarak yer aldığı deney ve etkinlik çalışmaları yapılır. Ünite sonlarında ünite kavramlarının sorgulandığı test sınavları yapılır. Fen ve Teknoloji dersi dosyası kontrolleri yapılır. Bu sınıf seviyelerinde istekli öğrenciler ile proje çalışmaları yürütülür.
• 6-7-8. sınıf düzeyinde de bütün dersler laboratuvar dersliklerinde yapılır. Dersler deneylerle, etkinliklerle zenginleştirilerek öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmelerini sağlanır.
• 6-7-8. sınıf düzeylerinde, öğrencilerin SBS'de de başarı göstermeleri yönünde tüm destekleyici çalışmalar gerçekleştirilir. SBS, her derste olduğu gibi, Fen ve Teknoloji dersinde de yıllık çalışma planları içindedir.
• Öğrencilerimizin bu dersle ilgili ürünleri (performans, proje vb) okulda sergilenir. Ayrıca fen açısından istekli ve yetenekli öğrenciler ile proje çalışmaları yapılır; bu öğrencilerin ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılmaları sağlanır.
• Öğrencilerimizin, kulüp çalışmaları içinde bu dersle ilgili dramalar sergilemeleri, deneyler yapmaları ve projeler tasarlamaları sağlanır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA, Büyük Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi, " Dünyada her şey için; yaşam için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir fendir. "

Akademik Birimler Menüsüne Dön

GÖRSEL SANATLAR


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
Öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, okulumuzdaki görsel sanatlar bölümünün temel amaçlarındandır. Öğrencinin;
• Doğayı gözlemleme duyarlığı kazanmasını, yeteneklerini fark ederek kendine güven duygusunu geliştirmesini;
• Geçmişten günümüze tüm ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını;
• Güzel sanatlara konu olan eserleri anlamasını ve beğeniyle yorumlamasını sağlamak, okulumuz görsel sanatlar bölümünün amaçlarındandır.
Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Görsel Sanatlar Bölümünün sınıflara göre hedefleri ise aşağıdaki şekildedir:
ANAOKULUNDA
Bu yaş gruplarında el-kol becerileri, görsel açıdan zenginlik ve hayâl güçlerini geliştirici çalışmalar yaptırılır.
1. ve 2. SINIFLAR
Bu yaş grubundaki öğrencilerimiz, anaokulundan almış oldukları eğitim ile birinci sınıfa hazır olarak gelirler. Öğrencilerimize resim dersinin inceliklerini kavramaları amacıyla çeşitli resim malzemeleri tanıtılır, teknik bilgiler verilir. Bu bilgileri alan öğrenciler düş güçlerini kullanarak kendi ürünlerini yaratırlar.

3. ve 4. SINIFLAR
Grup çalışmaları ile tanıştığı kademelerdir. Çizgi ve renklerin bağlantılarını kurar. Nesneleri, kendi renkleriyle tanımaya başlar. Resimde leke çalışmaları yapabilir. Kulüp çalışmaları içinde, polimerkille seramik sanatına başlangıcı öğrenebilir, baskı tekniklerini kullanabilir.

5.SINIF
Üç boyutlu tasarım çalışmalarına yer verilir. Doku çalışmaları, çeşitli boyama teknikleri yaptırılır; grup çalışmalarına yer verilir.

6., 7.ve 8. SINIFLAR
Resmin temel sanat öğeleri kavratılır. Her tür tekniği kullanabilir düzeye gelir. Türk ve dünya ressamları hakkında bilgi edinmeleri sağlanır. Sekizinci sınıf öğrencilerimiz resim dersi ile birlikte dönüşümlü olarak, plastik sanatların bir dalıyla da ilgilenebilirler.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Sanat, vazgeçilmez bir eğitim biçimidir. "

Akademik Birimler Menüsüne Dön

MÜZİK

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ  ÖZEL ORTAOKULUNDA
MÜZİK EĞİTİMİ

Büyükçekmece Akademi Özel Ortaokulunda Müzik dersi eğitimindeki temel amaç;

  • Öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak,
  • Hayâl dünyasındaki müzik imgesini geliştirmek,
  • Ritm duygusunu ve kulak duyarlılığını ortaya çıkarmaktır.

Bilinen bir gerçektir:
Müziği seven öğrenci, insanı sever, içinde yaşadığı dünyayı sever, yaşamı sever, büyük bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Çünkü müzik, bir estetik eğitimdir. Bu estetik eğitim, öğrencinin ahlâk eğitimini de mutlaka etkileyecektir.
Yine bilinen bir gerçektir ki:
Müziksel yetenek düzeyi ne olursa olsun, her insanın hayatında müzik vardır. Ve her insan, müzikle ilgili bir etkinliği yaşamına katmaktan büyük mutluluk duyacaktır.
Bütün bunlara bağlı olarak;
Büyükçekmece Özel Ortaokulu Müzik derslerinde;

  • Öğrencilerimizin ilgilerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla, BRANŞLAŞMA sistemini uyguluyoruz. Bu sistem ile, öğrencilerimiz, bireysel olarak ya da toplu biçimde çalgı eğitimi almaktadırlar( piyano, gitar, keman, ritm,  flüt);
  • Okulumuzdaki pek çok etkinlikte yer alan okul koromuz, oratoryolar, çok sesli müzik örnekleri ve türkülerimizi yorumlamaktadırlar.

Öğrencilerimiz;

  • Okul öncesi eğitimden başlayarak, ortaokul 8. Sınıf sonunda yukarıdaki etkinliklerden birinin içinde yer alırlar;
  • Türk ve dünya müziğinin nitelikli eserlerini tanırlar.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL ORTAOKULUNDA
“ Sanat, vazgeçilmez bir eğitim biçimidir. “  

Akademik Birimler Menüsüne Dön

BEDEN EĞİTİMİ


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Bir ulusun geleceği, o ulusun umutları olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Bu da, ancak eğitimle gerçekleşir. Eğitimden beklenen, bireylerin yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde gelişmelerine yardımcı olmasıdır. Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek, çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir.

Bu çerçevede; beden eğitimi dersi, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimini ortaya çıkaran çok önemli bir derstir. Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Beden Eğitimi dersinde öğrencilerimiz;

Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve bu yeteneklerini geliştirmek için;  basketbol , voleybol, futbol ve yüzme olmak üzere dört branşa ayrılan Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerin kendi ilgi alanlarına en yakın spor dalında eğitim almaları, yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaları amaçlanır.

• Bütün bunların yanı sıra, öğrencilerimiz, işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazanacaklardır. BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA " Ben için çalışma yoktur, biz vardır."

Akademik Birimler Menüsüne Dön

ÖLÇME & DEĞERLENDİRME


BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA ÖLÇME – DEĞERLENDİRME VE SINAVLARA BAKIŞ

Eğitim sisteminde başarının değerini artırmak için ölçme ve değerlendirme, vazgeçilmez bir unsurdur. Uygulanan eğitim etkinliklerinin amacına ulaşma oranını belirlemek ve bunun sonrasında iyileştirme çalışmaları için gerekli verileri hazırlamak, Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi'nin çalışmaları arasındadır.
Bu birimin amacı, güvenilir ve tarafsız ölçme teknikleri kullanarak öğretme-öğrenme sürecini izlemek ve ' tam öğrenme 'yi gerçekleştirmeye yardımcı verileri en hızlı ve doğru biçimde hazırlamaktır.
Öğrenme ve öğretme sürecini izlemek, öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla, ölçme değerlendirme birimimiz tarafından aşağıdaki sınavlar uygulanmaktadır:
1. Hazır Bulunuşluk Sınavları: Öğrencilerin, öğretim yılı başında, bir alt sınıftaki bilgilerini ve yeni başlayacakları derste kazanması gereken hedef davranışları ölçmek amacıyla yapılan sınavlardır.
2. Konu Kavrama Testleri : Öğrencilerin dönem içinde konulara ya da ünitelere yönelik olarak belirlenmiş davranışları kazanıp kazanmadığını ortaya çıkartmak amacıyla yapılmaktadır.
3. Dönem Sonu Sınavları : Bir dersin veya dönemin sonunda planlanmış hedeflerle tutarlı öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
4. SBS Denemeleri : İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflara, her iki yarı yılda ve çok sayıda deneme sınavları yapılır.
Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okullarında sınavların amacı, öğrencinin kazanacağı davranış biçimlerine ulaşılıp ulaşılamadığını belirlemek; olumsuz durumları ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaktır.
Ölçme – değerlendirme birimimiz, sınav sonuçlarını gösteren dönütleri önce öğrencilerle ve daha sonra velilerimizle paylaşır.

BÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA "Başarısızlık değil, başarı ölçülür… "

Akademik Birimler Menüsüne Dön

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBÜYÜKÇEKMECE AKADEMİ ÖZEL OKULLARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bu ders ile amacımız, öğrencilerimizin, iyi bir bilgisayar okur-yazarı olarak çağı yakından takip edebilmeleri ve bilgisayar ile projeler geliştirmeleridir.

Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okulları Bilişim Teknoloji Dersinde öğrencilerimiz;
• Günlük çalışmalarını, ödevlerini hazırlayabilecek düzeyde Word programını kullanabilirler.
• Her türlü sunumlarını yapabilecek düzeyde Powerpoint programını kullanabilirler.
• Süreç içinde, Web tasarımı yapabilirler.
• Süreç içinde, Excel programını kullanabilirler.
• Internet'i doğru ve yerinde kullanabilme alışkanlığını kazanırlar.
Büyükçekmece AKADEMİ Özel Okullarında her öğrenci, gerek öğretmeniyle ders içinde gerekse ders dışında, bilgisayar laboratuvarını ve okul kütüphanesini kullanabilir.

Anaokulu öğrencilerimiz, mause ve klavye kullanımını öğrenirler; el ve göz koordinasyonunu geliştirici oyunlar oynarlar.

1.sınıf öğrencilerimiz de aynı etkinliklerde bulunurlar. Buna ek olarak, bilgisayar kullanmayı ve Internete ulaşmayı öğrenirler.

2. ,3.ve 4. sınıf öğrencilerimiz, günlük çalışmalarını, ödevlerini hazırlayabilecek düzeyde Word programını kullanabilirler, Powerpointte sunum hazırlamayı öğrenirler.

5.-8. sınıf öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen programları uygularlar, web tasarımı yaparlar; grafik, animasyon programlarını öğrenirler.

Akademik Birimler Menüsüne Dön